Happy birthday, Rich!

Updated
 
Happy birthday, Rich!
Happy birthday, Rich!

Our Executive Producer had his birthday yesterday!  

We helped him celebrate with a birthday crown and cake!

Happy birthday, Rich!

 

Happy birthday, Rich!

Updated