MSNBC Live 05/30/16

Suspicious package outside White House

NBC's Jim Miklaszewski reports on the latest at the White House. ... more Duration: {{video.duration.momentjs}}